IOE ~ oud-Nereus ~ sponsoring ~ contact ~ English

Rondje IJsselmeer

Reglement van het Rondje IJsselmeer

 1. route De route wordt vastgesteld door de Commissie Rondje IJsselmeer, een per A.L.V. benoemde commissie van de A.S.R. Nereus (hierna: CRY). Een routebeschrijving wordt aan de deelnemende ploegen ter beschikking gesteld. Verder zorgt de CRY voor de bewegwijzering -bij ontbreken of in ongerede raken daarvan, geldt de routebeschrijving. De route voert over de openbare weg en is niet afgezet. Bij het volgen van de route dient u zich ten alle tijden te houden aan de geldende verkeersregels (te weten de Wegenverkeerswet). De organisatie, noch haar uitingen (markeringen), roepen op tot overtreding van de Wegenverkeerswet. Overtreding van de Wegenverkeerswet leidt onherroepelijk tot uitsluiting. Het volgen van de route is derhalve op eigen risico en aan de routebeschrijving kunnen geen rechten worden ontleent. Het hebben van een WA verzekering is een voorwaarde voor deelname.
  De start van de Wild West is aan het begin van de Afsluitdijk, de finish bij een jurylid van de CRY aan het einde van de Afsluitdijk. De start van de ploegentijdrit is bij het wegrestaurant in Zurich, de finish is op de dijk voor Almere Haven. In Urk wordt de wedstrijd gedurende drie kwartier stopgezet. De neutralisatietijd gaat voor elke ploeg in bij het door de vierde renner bereiken van de bebouwde kom; de herstart is drie kwartier daarna op de rotonde. Overschrijding van de neutralisatietijd wordt gerekend als gefietste tijd.
 2. deelnemers Deelnemende ploegen bestaan uit minimaal vier en maximaal zeven renners. Alle renners dienen lid te zijn (geweest) van dezelfde vereniging en dienen (oud)-roeiers te zijn (men kan dispensatie aanvragen maar krijgt dit waarschijnlijk niet. Jaap de Apotheker krijgt zonder meer dispensatie). Bij tijdmeting geldt de tijd van de vierde renner.
  Deelnemende ploegen dienen te hebben meegefietst met de toertocht/proloog naar Zurich die dezelfde dag omstreeks 06.30 uur vanaf het botenhuis van A.S.R. Nereus is vertrokken.
  De deelnemende ploegen dienen zich door middel van kledij duidelijk te onderscheiden van de rest van de deelnemers. Deelname wordt ontraden indien het ontbreekt aan ervaring/training of een goede gezondheid.
 3. startvolgorde De startvolgorde voor de ploegentijdrit wordt bepaald door de uitslag van het voorgaande jaar, volgens een moeilijke formule, met dien verstande dat de uitdagende ploeg min of meer de laatste startpositie heeft, mits ploegen zich op tijd (d.w.z. tot de donderdag vóór het rondje) hebben ingeschreven. Ploegen die later inschrijven of niet eerder gestart hebben starten op volgorde van inschrijving. Er wordt gestart met onderlinge verschillen van 5 minuten tussen de deelnemende ploegen (afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan deze tijd ingekort worden).
 4. volgauto Elke deelnemende ploeg mag zich, op eigen kosten, laten begeleiden door een volgauto. Toegelaten zijn slechts deze waarvan de chauffeurs hebben deelgenomen aan de Volgauto-vergadering, die diezelfde ochtend omstreeks 06:15u heeft plaatsgevonden op Nereus en waarvan de chauffeurs hun contactgegevens hebben verstrekt aan de organisatie. Deze volgauto's dienen door minimaal twee personen bemand te worden. Ook voor de volgautos geldt dat deelname op eigen risico is en dat de geldende verkeersregels (zoals bepaald in bovengenoemde wet) ten alle tijden aangehouden dienen te worden. Bij overtreding van de Wegenverkeerswet, of wanneer er naar het oordeel van jury onveilige situaties ontstaan, is de jury gerechtigd een volgauto te weren, danwel een ploeg uit te sluiten
 5. opgave Ploegleden vallen uit door opgeven of aansluiten bij het peloton; in elk geval is een ploeglid uitgevallen wanneer hij/ zij zich laat vervoeren door de volgauto of een ander voertuig dan een fiets.
 6. reservemateriaal Materiaalpech kan naast de weg, maar ook door de bemanning van de volgauto worden hersteld (onverminderd het gestelde artikel 5). Reserve- en wisselmateriaal in de volgauto is onbeperkt. Er zijn ook geen beperkingen aangaande het gereedschap. Het inzetten van masseurs of masseuses is slechts toegestaan als deze beschikbaar zijn voor alle deelnemende ploegen.
 7. fietswissel Ploegleden mogen onderling van fiets wisselen, ook met uitgevallen ploegleden.
 8. stayeren Stayeren is slechts toegestaan achter niet-uitgevallen ploegleden.
 9. inhalen Oplopende ploegen geven duidelijk hun voornemen tot voorbijsteken aan door het roepen van "HOOG", maar niet eerder dan dat de oplopende ploeg de opgelopen ploeg op vier fietslengtes genaderd is. De opgelopen ploeg houdt in en geeft de oplopende ploeg gelegenheid voorbij te steken.
 10. materiaalvoorschriften Ligfietsen, dichte wielen en alle soorten uitgebouwde sturen zijn verboden, evenals gelast of gebout of op andere wijze aan de trappers vastgebonden schoeisel (anders dan 'klik'-schoentjes). In de tijdrit mag alleen een pomp in het frame meegenomen worden als deze extra gezekerd is. Het dragen van een valhelm is verplicht. Te allen tijde geldt dat materiaal degelijk en veilig moet zijn. Wanneer naar het oordeel van de jury niet aan deze voorschriften is voldaan volgt uitsluiting.
 11. aansprakelijkheid Deelname (ook als bemanning van de volgauto) is geheel voor eigen verantwoording en risico. Noch de CRY, noch de A.S.R. Nereus, zijn aansprakelijk voor de gevolgen, welke dan ook, van het overtreden van de verkeersregels door de deelnemers of volgautobemanning. Dit geldt tevens voor eventuele ongevallen en/of schade en letsel, ongeacht de oorzaak.
 12. brugtijd Indien een deelnemende ploeg vertraging ondervindt door een geopende brug welke meer beloopt dan één minuut, wordt 100% van die vertraging van de totaaltijd van die ploeg afgetrokken. De brugtijd gaat pas in bij stilstand van de gehele ploeg voor de brug! Wanneer meer dan één ploeg voor dezelfde brug of spoorwegovergang komt te staan, vertrekken de ploegen zodra de weg vrij is, met onderlinge verschillen van 30 sec. De ploeg die het eerst bij de brug arriveerde vertrekt als eerste etc.
 13. brugtijdregistratie Elke ploeg is verantwoordelijk voor de registratie van de eigen ‘brugtijd’ als bedoeld in art.12 en doet, na de tijdrit, aan de tijdwaarnemer bij de finish verslag van
  1) het aantal malen dat de ploeg voor een geopende brug moest wachten en
  2) de daarmee gemoeide tijd per keer. De wijze van verslaglegging wordt vooraf door de jury vastgesteld. Elke ploeg zorgt in ieder geval voor een eigen stopwatch en laat die bedienen door één der niet uitgevallen ploegleden. Dit ploeglid is er tevens verantwoordelijk voor dat de neutralisatietijd in Urk wordt aangehouden. De CRY behoudt het recht tot het wisselen van soigneurs als onafhankelijke controleurs in concurrerende ploegen. De CRY mag en zal andere onafhankelijk controleurs inzetten. Deze controleurs dienen verslag uit te brengen aan de jury. Bij onduidelijkheid over de geregistreerde brugtijden beslist de jury.
 14. jury De jury bestaat uit de daartoe door de CRY aangewezen personen. De jury bepaalt de uitslag en is gerechtigd disciplinaire maatregelen te treffen tegen deelnemende ploegen bij overtreding van letter of geest van dit reglement. Deze maatregelen kunnen zijn: berisping, het toekennen van strafseconden of uitsluiting.
 15. prestatiebevorderende middelen Alle prestatiebevorderende middelen zijn, mits legaal verkregen en gebruikt, toegestaan, zij het op eigen risico.

Actueel

Er zijn geen actuele berichten

© A.S.R. Nereus ~ ontwerp: Rolf de Jonker@Loupe ~ techniek: Aron Beekman & Sebastiaan de Stoppelaar ~ colofon

adres

A.S.R. Nereus
Amsteldijk 130a
1078 RT Amsterdam
route

email

bestuur@nereus.nl

telefoon

+ 31 (20) 679 71 17

meer contact »